Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Forza Sportprijzen en Gifts

Bij bestellingen bij FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS  (www.forzagifts.nl  en www.forzasportprijzen.nl ) voor contante verkopen gelden de volgende algemene voorwaarden: 

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen/aankopen en aanbiedingen van FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS en op alle met FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS  aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite en winkel dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en webacties van FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven
etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle door FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW en exclusief, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.
3.2 De hoogte van de verzendkosten staat bij het product vermeld.

3.3 Er bestaat een mogelijkheid om de factuur per e-factuur te verkrijgen, hiervoor heeft FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS uw toestemming nodig om de factuur via email aan het door u opgegeven email adres te versturen. FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS zal na het verkrijgen van uw toestemming een email met leesbevestiging versturen en als bijlage 
( pdf formaat ) de factuur van uw aanko(o)p(en) meesturen.
Uw opgegeven email adres zal tevens als correspondentie adres  in de administratie worden opgenomen.
Indien u de algemene voorwaarden  / digitaal ondetekend en terugstuurt dan kan dit als een bindende afspraak worden beschouwd.

4. Regeling
4.1 FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS  heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden binnen twee werkdagen onder rembours verstuurd:
De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel al betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is of er zal een oplossing worden aangeboden. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al wat de Klant op grond van enige overeenkomst aan FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS  verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al over op het moment dat de producten door FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten te vergoeden. Ook wanneer remboursverzendingen worden geweigerd waar de verzend en administratiekosten gratis zijn, worden de verzend en administratiekosten geweigerd. Eventuele retourzendingen aan FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

6. Ruilen en herroepingrecht
6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen acht werkdagen na aflevering aan FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.
6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS betaalde.
6.5 De kosten voor eventuele retourzendingen aan FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS  zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Komt het voor dat middels een retourzending de Klant geen recht meer heeft op de oorspronkelijke gratis verzending/administratiekosten en/of de 5-10% kortingsregeling dan worden de genoten korting of de gratis verzendkosten alsnog afgetrokken van het gecrediteerde bedrag. Bij het ruilen van artikelen zal FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS binnen 2 werkdagen na ontvangst van de te ruilen artikelen zorgdragen voor verzending van de artikelen naar Klant. De retourzending aan / naar Klant is voor rekening van FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS .
6.6 Artikelen die in de aanbieding zijn kunnen niet geruild worden.

7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS geeft een maand garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van FORZASPORTPRIJZEN EN GIFTS.
7.2 FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS. FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Het is mogelijk dat FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS niet gehouden haar verplichtingen tegen de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegen de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Intellectueel eigendom
9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

10. Persoonsgegevens
10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
-het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
-het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
-het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2 FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS verstrekt geen klantgegevens aan derden.

11. Toepasseljk recht en bevoegd rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


12. Contactgegevens
12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS gevestigd: 2e van Leyden Gaelstraat 42 - 3134LL VLAARDINGEN of naar het email adres zoals staat aangegeven in de disclamer.

12.3 Wanneer door FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat FORZA SPORTPRIJZEN EN GIFTS deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.